Hvilke tiltak Heimstaden gjør som følge av Covid-19

OPPDATERT [Oslo, 12.05.20]

See English below

I Heimstaden gjør vi alt vi kan for å redusere spredning av coronaviruset. Vi følger oppdateringene fra FHI og myndighetene, og følger deres retningslinjer.

For å ta vare på dere, naboene deres, våre ansatte og samarbeidspartnere, ber vi deg om at avlyser avtaler med oss dersom du opplever luftveissymptomer, feber, hoste, er tungpustet eller har pustevansker. Meld også kun inn kritiske serviceoppgaver.

Dette gjør Heimstaden:

 • Tilbyr videovisning av leilighetene, samt digital signering av kontrakt
 • Økt rengjøring av utsatte smitteoverflater
 • Hvis du har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av coronaviruset, søk om offentlig støtte. Vi er her for å veilede deg og hjelpe deg med å finne en god løsning.

Hold deg trygg!

 • Vask hendene ofte.
  Hvorfor? Vask hendene med såpe og vann eller bruk antibac for å drepe virus som kan være på hendene dine.
 • Hold sosial avstand.
  Hvorfor? Når noen hoster eller nyser sprer de små flytende dråper som kan inneholde virus. Å holde sosial avstand gjelder også for barn som leker utendørs.
 • Unngå å berøre øyne, nese og munn.
  Hvorfor? Hendene dine berører mange overflater i løpet av en dag og kan overføre virus. Når hendene dine er bærere av virus kan dette overføres til øyne, nese og munn. Derfra kan viruset komme seg inn i kroppen din og gjøre deg syk.
 • Følg retningslinjene for luftveishygiene.
  Hvorfor? Dråper sprer viruset. Pass på at du selv og folk rundt deg er nøye med å forebygge smitte. Dette innebærer å dekke til munn og nese med papirlommetørkle når du hoster eller nyser, eventuelt host/nys inn i albuekroken. Kast så papirlommetørkle umiddelbart.
 • Hvis du har feber, hoste og/eller pustebesvær, hold deg hjemme.
  Hvorfor? Hold deg hjemme om du føler deg dårlig. Følg retningslinjene til myndighetene. Hvis tilstanden din forverrer seg, ta kontakt med din fastlege over telefon eller videomøte. Ved å ringe på forhånd kan helsepersonellet raskt lede deg til riktig helseinstitutt. Dette vil også beskytte deg og forhindre spredning av viruset og andre eventuelle infeksjoner.
 • Hold deg oppdatert og informert, og følg rådene fra helsepersonellet.
  Hvorfor? Nasjonale og lokale myndigheter vil ha den mest oppdaterte informasjonen om COVID-19 sprer seg i ditt område. De er det beste stedet for råd om hva folk i ditt område bør gjøre for å beskytte seg mot smitte. Oppdatering finner du på www.fhi.no.

Kontakt oss ved å:


How Heimstaden is acting in regards of Covid-19

UPDATED [Oslo, 16.03.20]

At Heimstaden we are doing everything we can to reduce the spread of coronavirus. We are continuously following the updates from FHI and the governmentand are following their recommendations.

Out of care for you, your neighbours, our employees and partners we kindly ask you that if you experience any signs of respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath or breathing difficulties to cancel meetings with us and only to report critical service tickets.

This is what Heimstaden is doing right now:

 • Optional video viewing of apartment, and digital signing of contract
 • Enhanced cleaning of exposed surfaces
 • If the corona virus has put you in a sudden financial challenge, seek public support. We are here to advice you on the matter and will help you to find a good solution.  

Stay safe!

 • Wash your hands frequently.
  Why? Washing your hands with soap and water or using alcohol-based hand rub kills viruses that may be on your hands.
 • Maintain social distance.
  Why? When someone coughs or sneezes, they spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus. This applies for children playing outside as well.
 • Avoid touching eyes, nose and mouth.
  Why? Hands touch many surfaces and can pick up viruses. Once contaminated, hands can transfer the virus to your eyes, nose or mouth. From there, the virus can enter your body and make you sick.
 • Practice respiratory hygiene.
  Why? Droplets spread virus. Make sure you, and the people around you, follow good respiratory hygiene. This means covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Then dispose the used tissue immediately.
 • If you have fever, cough and difficulty breathing, stay at home.
  Why? Stay home if you feel unwell. Follow the directions of your local health authority. If your condition gets worse, call your doctor. Calling in advance will allow your health care provider to quickly direct you to the right health facility. This will also protect you and help prevent spread of viruses and other infections.
 • Stay informed and follow advice given by your healthcare provider.
  Why? National and local authorities will have the most up to date information on whether COVID-19 is spreading in your area. They are the best place for advice on what people in your area should be doing to protect themselves. Updates at www.fhi.no.

Please contact us by:

Fordelene ved å leie av oss

Hva får du når du leier av Heimstaden?

Les mer her